مراجع

شرکت

انجمن های بین المللی اتومبیل

arc_logo_refADAC-ALMANYAanwbaceACL-LUKSEMBURGAMSCG-KARADAGdkvOAMTC-AVUSTURYAracc2TCSeurope_net_ref

بیمه های گردشگری و شرکت های همیاری

direct_linefirstassistergogoudagvainter_sosmdmideastmutuaideprospektrolandsavitarsevencornettrygcegcignademirsigortaDeutsche_Assistancelogo

خودروسازان

Honda-logo - PRLand-Rover-Logo- PRgarenta-logo-bwfordchevroletducatiivecojaguarmercedesopelford_truck_logo

بخش انرژی و معدن

exxonbp